Warunki subskrypcji

Witamy w EF English Live, wiodącym serwisie do nauki języka angielskiego dla ludzi z całego świata. 

Przedmiot i struktura warunków 

"Niniejsze warunki subskrypcji (""Warunki"") określają warunki zakupu subskrypcji usługi nauki języków obcych online EF English Live (""Subskrypcja""). Te Warunki oraz załączony plan płatności („Plan Płatności”) określają relacje biznesowe między Tobą a EF Language Learning Solutions Ltd. Haldenstrasse 4, 6006 Lucerne, Szwajcaria (""EF English Live"") w odniesieniu do Subskrypcji na korzystanie z usług nauki języka online EF English Live (""Usługa"" lub ""Strona internetowa"" EF English Live""). Ponadto Ty, jako użytkownik jesteś związany Zasadami dopuszczalnego użytkowania na stronie Englishlive.com. 

Wykupując subskrypcję podarunkową lub subskrypcję EF English Live, użytkownik wyraża zgodę, bez żadnych zastrzeżeń, na przestrzeganie Warunków określonych poniżej." 

Czas trwania subskrypcji 

Okres obowiązywania Subskrypcji jest zgodny z Planem płatności. 

Opłaty i płatności 

"Niektóre materiały i funkcje na stronie EF English Live są dostępne wyłącznie po zakupie Subskrypcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z połączeniem z Witryną. EF English Live zastrzega sobie prawo do zmiany stawek subskrypcji w dowolnym momencie lub ustanowienia nowych stawek, po uprzednim powiadomieniu opublikowanym na Stronie i wysłanym pocztą elektroniczną do swoich członków oraz, w stosownych przypadkach, poinformowaniu o sposobie zaakceptowania tych zmian. Zmiany cen wejdą w życie na początku następnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik akceptuje nową cenę, kontynuując korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmianę ceny, ma prawo ją odrzucić, rezygnując z płatnej subskrypcji przed wejściem zmiany ceny w życie. 

Szczegóły zakupu bieżącego kursu są zawsze dostępne w sekcji ""Ustawienia konta"" w witrynie EF English Live oraz w planie płatności otrzymanym przy zakupie kursu (w tym szczegóły dotyczące planu płatności i zasad anulowania). 

Jeśli subskrypcja obejmuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela, zarówno grupowe, jak i prywatne, sesje te są dostarczane na zasadzie ""wykorzystaj je lub strać"", co oznacza, że jeśli nie wykorzystasz tych sesji do końca subskrypcji, te niewykorzystane sesje zostaną utracone i nie zostaną zwrócone. Jeśli płatna subskrypcja jest miesięczną subskrypcją cykliczną, sesje prowadzone przez nauczyciela wygasną na koniec każdego miesiąca, jak opisano powyżej." 

Okres próbny 

"Od czasu do czasu możemy oferować wersje próbne Subskrypcji na określony czas bez opłat lub po obniżonej stawce (""Okres próbny""). EF English Live może określić uprawnienia użytkownika do korzystania z wersji próbnej oraz wycofać lub zmodyfikować okres próbny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

W przypadku niektórych okresów próbnych będziemy wymagać podania szczegółów płatności w celu rozpoczęcia okresu próbnego. Podając takie dane, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne rozpoczęcie naliczania opłat za Subskrypcję pierwszego dnia po zakończeniu okresu próbnego w powtarzających się okresach miesięcznych lub w innych odstępach czasu, które ujawnimy użytkownikowi z wyprzedzeniem. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE CHCE WNOSIĆ TEJ OPŁATY, MUSI ANULOWAĆ ODPOWIEDNIĄ SUBSKRYPCJĘ PRZED KOŃCEM OKRESU PRÓBNEGO.

Konta współdzielone 

Do konta może być przydzielony tylko jeden użytkownik. Użytkownicy NIE mogą współdzielić konta. Udostępnianie swojego konta innym osobom może skutkować zakończeniem kursu uczestnika. 

Odstąpienie od umowy 

W przypadku zakupienia Subskrypcji online lub telefonicznie uczestnik(-czka) ma prawo do zmiany zdania i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od zakupu („Okres odstąpienia”). 

Zawieszenie 

Uczestnik ma prawo poprosić o zawieszenie swojego kursu. Dostęp do kursu może zostać zawieszony na okres od siedmiu (7) do maksymalnie sześćdziesięciu (60) dni. O takie działanie można zwrócić się kilka razy w okresie subskrypcji, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznie maksymalnego okresu zawieszenia wynoszącego 60 (sześćdziesiąt) dni.  W trakcie przerwy plan płatności nie ulega zmianie, a okres, na który konto jest zawieszone, zostanie dodany na koniec kursu. 

Kursu nie można zawiesić w trakcie ""okresu odstąpienia"" (jeśli dotyczy)." 

Odnowienie; Anulowanie 

O ile Subskrypcja nie została zakupiona na czas określony, płatność na naszą rzecz zostanie automatycznie odnowiona na koniec odpowiedniego okresu subskrypcji, chyba że użytkownik anuluje Subskrypcję przed końcem bieżącego okresu subskrypcji. Jeśli użytkownik chce anulować subskrypcję, musi poinformować nas o tym zamiarze co najmniej 48 godzin przed datą rozpoczęcia kolejnego miesiąca odnowienia, aby uniknąć naliczenia opłaty. Anulowanie wejdzie w życie następnego dnia po ostatnim dniu bieżącego okresu subskrypcji. W przypadku anulowania Subskrypcji po upływie Okresu karencji (w stosownych przypadkach) lub przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, nie zwrócimy żadnych uiszczonych już opłat subskrypcyjnych. Jeśli użytkownik chce otrzymać pełny zwrot wszystkich środków wpłaconych na rzecz EF English Live przed upływem Okresu karencji, musi skontaktować się z Obsługą klienta. Kiedy przetwarzamy jakikolwiek zwrot, zwracamy kwoty przy użyciu metody użytej do płatności. 

Jeśli uczestnik zakupił subskrypcję na określony czas trwania i chce ją anulować po okresie odstąpienia od umowy, może to zrobić w ciągu maksymalnie 90 dni od rozpoczęcia subskrypcji (w tym przypadku obowiązuje kara w wysokości 30% pozostałej do zapłaty kwoty za kurs). 

Po 90 dniach od zapisania się żaden uczestnik kursu nie może anulować zawartej umowy i będzie zobowiązany do wniesienia pełnej zapłaty za wybrany plan. (EF English Live zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszystkich lub niektórych usług świadczonych Klientowi w przypadku niestosowania się do Planu Płatności, nawet tymczasowo, bez wcześniejszego powiadomienia) 

Jeśli uczestnik chce otrzymać pełny zwrot kwoty zapłaconej za kurs EF English Live przed zakończeniem ""Okresu karencji"", musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta EF English Live. Zwracane kwoty zostaną wypłacone tą samą metodą płatności, która została użyta podczas zakupu. 

 Gwarancja zadowolenia  

1. Gwarancja zadowolenia (""Gwarancja"")   
1.1 Oferujemy gwarancję zadowolenia nowym uczestnikom naszej szkoły, którzy po raz pierwszy zakupują kurs o określonym czasie trwania. Jeśli uczestnik nie jest zadowolony z przebiegu nauczania i chce skorzystać z Gwarancji, może kwalifikować się do zwrotu kwoty zapłaconej do daty zgłoszenia roszczenia.  
1.2 Gwarancja podlega warunkom określonym w niniejszych Warunkach, uczestnik odpowiada ze spełnienie tych warunków, jeżeli chce zakwalifikować się do zwrotu. 

2. Kryteria przyznania świadczeń gwarancyjnych   
2.1 Aby kwalifikować się do świadczeń gwarancyjnych, uczestnik musi spełnić następujące wymagania:   
a) Być nowym klientem, który po raz pierwszy kupuje kurs o określonej długości trwania  
b) Przez pierwsze 12 tygodni subskrypcji kończyć co najmniej jedną jednostkę samodzielnej nauki na tydzień ORAZ  
c) Pomyślnie uczestniczyć w co najmniej jednych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela tygodniowo przez pierwsze 12 tygodni subskrypcji (lekcja indywidualna lub grupowa).  
2.2 Niespełnienie powyższych wymagań uniemożliwi skorzystanie ze świadczeń gwarancyjnych.  

3. Procedura ubiegania się o świadczenia gwarancyjne   
3.1 Jeśli uczestnik spełnia wymagania opisane w punkcie 2 i chce skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, musi pisemnie powiadomić Dział Obsługi Klienta EF English Live w ciągu 30 dni od zakończenia pierwszego, 12-tygodniowego okresu kursu. Brak powiadomienia w terminie spowoduje unieważnienie wniosku.   
3.2 W celu zgłoszenia wniosku reklamacyjnego należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta EF English Live pisząc na adres [email protected] lub za pośrednictwem wyznaczonych kanałów, podanych na naszej stronie internetowej

4. Kryteria kwalifikowania się do zwrotu wpłaty   
4.1 Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, uczestnik będzie kwalifikować się do zwrotu kwoty zapłaconej do daty złożenia wniosku.   
4.2 Zwrot zostanie dokonany tą samą metodą płatności, której użyto do wpłaty. 

5. Wyłączenia i ograniczenia   
5.1 Gwarancja stosuje się wyłącznie do nowych uczestników EF English Live, którzy po raz pierwszy zakupują kurs o określonej długości.   
5.2 Klient, którego kurs zostanie zawieszony w którymkolwiek momencie w ciągu pierwszych 12 tygodni, nie będzie kwalifikować się do zwrotu  
5.3 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy w przypadku stwierdzenia nadużycia lub wykorzystywania niniejszych Warunków do niewłaściwych celów. 

6. Modyfikacje i zakończenie   
6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia obowiązywania Gwarancji, lub niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.   
6.2 Wszelkie zmiany Gwarancji lub Warunków będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej, lub w Aplikacji.  

Rezerwacja i anulowanie lekcji indywidualnych 

Poniższe szczególne warunki i zasady dotyczą usług lekcji prywatnych i grupowych online ("Usługi lekcji online"). 

Szczególne warunki dotyczące lekcji indywidualnych 

"Dostęp do usług polegających na zajęciach online EF English Live wymaga posiadania aktywnego abonamentu na korzystanie z platformy internetowej EF English Live. 

Lekcje indywidualne i grupowe są dostępne tylko dla uczestników, którzy mają co najmniej 15 lat. Jeśli dowiemy się, że uczestnik uczestniczy w lekcjach na żywo, ale nie jest w odpowiednim wieku lub nie ma odpowiedniej zgody, będziemy mieli prawo zakończyć wszystkie jego zajęcia.  

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia udziału uczestnika w zajęciach, jeśli nie jest w odpowiednim wieku lub nie odpowiedniej zgody, używa obraźliwego, agresywnego lub wulgarnego języka, albo zachowuje się nieodpowiednio. 

Zajęcia online mogą być rejestrowane do celów edukacyjnych. Uczestnicząc w zajęciach, uczestnik zgadza się, że EF English Live może nagrywać i przetwarzać filmy zarejestrowane w czasie tych zajęć (w tym zdjęcia i/lub głos użytkownik) i udostępniać je innym uczestników w ramach tej lekcji, zgodnie z warunkami umowy dotyczącej kursu i zasadami polityki prywatności EF English Live. Możesz wyłączyć kamerę i mikrofon podczas lekcji. 

EF English Live nie gwarantuje, że funkcja wideo będzie zawsze dostępna. Dostęp do filmów może zostać zawieszony tymczasowo lub na stałe z przyczyn technicznych, lub innych, albo w związku z koniecznością dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa. 

Uczestnik może przez rok uzyskiwać dostęp do nagrania dźwiękowego dowolnej Lekcji Grupowej, w której uczestniczył, pod warunkiem że ma ważną subskrypcję EF English Live i uaktywnił funkcję nagrywania po rozpoczęciu zajęć. 

Uczestnik może przez rok uzyskiwać dostęp do nagrania wideo dowolnej Lekcji Prywatnej, w której uczestniczył, pod warunkiem że ma ważną subskrypcję EF English Live i uaktywnił funkcję nagrywania po rozpoczęciu zajęć. 

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących Usług Online należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem [email protected]

Lekcje prywatne muszą zostać zarezerwowane co najmniej z 8-godzinnym wyprzedzeniem. Wartość kuponu zostanie odliczona w momencie rezerwacji Lekcji Prywatnej. 

Aby anulować lekcję, należy złożyć prośbę o anulowanie. Aby kwalifikować się do zwrotu kuponu, należy przed zaplanowanym terminem zajęć złożyć z co najmniej 8-godzinnym wyprzedzeniem wniosek o anulowanie udziału w zajęciach; brak takiego zgłoszenia spowoduje utratę kuponu. 

20-minutowa lekcja prywatna rozpocznie się tylko, jeśli uczestnik zjawi się na zajęciach w ciągu pierwszych 7 minut od terminu rozpoczęcia zajęć.  40-minutowa lekcja prywatna rozpocznie się tylko, jeśli uczestnik zjawi się na zajęciach w ciągu pierwszych 10 minut od terminu rozpoczęcia zajęć. Nieobecność na zajęciach w wyżej wymienionych terminach spowoduje anulowanie zajęć i przepadek kuponu na zajęcia. 

 Szczególne warunki dotyczące lekcji grupowych 

Dostęp do usług polegających na zajęciach online EF English Live wymaga posiadania aktywnego abonamentu na naszej platformie internetowej. 

Lekcje indywidualne i grupowe są dostępne tylko dla uczestników, którzy mają co najmniej 15 lat. Jeśli dowiemy się, że uczestnik uczestniczy w lekcjach na żywo, ale nie jest w odpowiednim wieku lub nie ma odpowiedniej zgody, będziemy mieli prawo zakończyć wszystkie jego zajęcia.  

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do odwołania lub ograniczenia udziału uczestnika w zajęciach, jeśli nie jest w odpowiednim wieku lub nie odpowiedniej zgody, używa obraźliwego, agresywnego lub wulgarnego języka, albo zachowuje się nieodpowiednio.  

Lekcje grupowe rozpoczynają się co 30 minut; nauczyciel ocenia uczestników po każdych zajęciach. Do Lekcji Grupowej można dołączyć w ciągu pierwszych 10 minut od rozpoczęcia zajęć. 

Przydzielenie do zajęć grupowych odbywa się przy zachowaniu należytej staranności. Uczestnik nie ma gwarancji otrzymania przydziału na zajęcia za każdym razem, gdy się na nie zapisuje. Kupon zostanie wykorzystany tylko wtedy, gdy uczestnik zostanie przydzielony do zajęć. 

Warunki korzystania z Englishlive.com 

Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik akceptuje również Zasady dopuszczalnego użytkowania znajdujące się na stronie Englishlive.com. 

Zmiany niniejszych Warunków 

EF English Live może, według własnego uznania, wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszych Warunków, które uznamy za istotne, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem Serwisu. Kontynuując korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, użytkownik wyraża i potwierdza akceptację tych zmian. W przypadku niezadowolenia ze zmodyfikowanych warunków użytkowania użytkownik może anulować subskrypcję zgodnie z niniejszymi Warunkami. 

Ograniczenia i zwolnienia z odpowiedzialności 

Użytkownik zgadza się, że w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku jakichkolwiek problemów lub niezadowolenia z Serwisu, lub aplikacji stron trzecich jest odinstalowanie oprogramowania EF English Live i zaprzestanie korzystania z Serwisu. 

W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU EF ENGLISH LIVE, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, AGENCI, DYREKTORZY, PODMIOTY ZALEŻNE, PODMIOTY STOWARZYSZONE, SUKCESORZY, PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY LUB LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA (i) JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, OKAZJONALNE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB SKUTKOWE SZKODY (W TYM STRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH, BIZNESU LUB ZYSKÓW), WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU, APLIKACJI OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI APLIKACJI OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEORII PRAWNEJ, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA EF LLS ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU; (ii) ŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z SERWISEM, APLIKACJAMI OSÓB TRZECICH LUB TREŚCIĄ APLIKACJI OSÓB TRZECICH PONIŻEJ KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ SPÓŁKI W CIĄGU POPRZEDNICH TRZECH MIESIĘCY. 

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności EF English Live za oszustwo, świadome wprowadzenie w błąd, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem w zakresie dozwolonym przez prawo. 

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić EF English Live i jej podmioty stowarzyszone, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelką odpowiedzialnością, roszczeniami, kosztami lub szkodami wynikającymi z korzystania z EF English Live, lub Serwisów, lub naruszenia niniejszych Warunków. 

Inne 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z połączeniem z Witryną. 

EF English Live może przenieść Warunki lub dowolną ich część bez ograniczeń. Użytkownik nie może scedować Warunków ani przenieść lub udzielić sublicencji na swoje prawa wynikające z niniejszej licencji żadnej osobie trzeciej. 

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, lub w jakimkolwiek zakresie, taka nieważność lub wykonalność nie wpłynie w żaden sposób na pozostałe postanowienia Warunków ani nie uczyni ich nieważnymi, lub niewykonalnymi, a stosowanie tego postanowienia będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo. 

O ile nie uzgodniono inaczej lub nie jest to wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, niniejsze Warunki podlegają prawu szwajcarskiemu, bez względu na wybór lub kolizję przepisów prawa. Ponadto użytkownik i EF LLS zgadzają się na wyłączną jurysdykcję sądów Szwajcarii w celu rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji powstałych w związku z niniejszymi Warunkami. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli chcesz zgłosić nam sprawę, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Użytkownik zgadza się, że jeśli EF LLS nie skorzysta lub nie wyegzekwuje żadnego prawa, lub środka prawnego zawartego w Warunkach (lub z którego EF LLS korzysta na mocy obowiązującego prawa), nie będzie to uważane za formalne zrzeczenie się praw EF LLS i że te prawa lub środki prawne będą nadal dostępne dla EF LLS. 

Wszystkie zobowiązania, umowy, oświadczenia i gwarancje zawarte w niniejszych Warunkach pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.