Beleid voor acceptabel gebruik

Welkom bij EF English Live, de vooraanstaande service voor mensen over de hele wereld om Engels te leren.

Dit beleid voor acceptabel gebruik (het "Beleid") vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en Education First Corporate Language Training SA, Calle Mayor 6, pl 4a derecha, 28013 Madrid, España ("EF LLS" of "wij"), de exploitant van EF English Live ("EF English Live", de "Dienst" of de "Site") met betrekking tot jouw gebruik van de Dienst. Dit Beleid is van toepassing op alle "Leden" (wat betekent dat je je hebt geregistreerd bij EF English Live) en "Bezoekers" (wat betekent dat je eenvoudigweg de Site hebt verkend) die toegang hebben tot de Site of de Dienst gebruiken. De term "je" of "Gebruiker" verwijst naar een Bezoeker of een Lid. Lees dit Beleid zorgvuldig door voordat je de Site bezoekt of de Dienst gebruikt.

Als je het niet eens bent met dit Beleid, maak dan geen gebruik van de Dienst.

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet je (a) 15 jaar of ouder zijn om docent-geleide lessen te volgen (zowel groep als privé), en (b) de bevoegdheid hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet verhinderd worden dit te doen onder toepasselijke wetgeving. Als we ontdekken dat je jonger bent dan 15 jaar en deelneemt aan docent-geleide lessen, hebben we het recht om al je lessen te beëindigen en/of je account uit te schakelen. Je garandeert ook dat alle registratie-informatie die je ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is, en je gaat ermee akkoord om dit te allen tijde zo te houden.

Voordat je doorgaat, moet je een lokale kopie van dit Beleid afdrukken of opslaan voor je eigen administratie.

1. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID, LOOPTIJD EN BEËINDIGING

Af en toe kunnen we, naar eigen inzicht, wijzigingen aanbrengen in de Dienst en dit Beleid. We kunnen ook op elk moment stoppen met het voortzetten van een deel of alle Diensten of bepaalde aspecten van de Diensten of delen van EF English Live selectief uitschakelen. Eventuele wijzigingen of beëindiging van de Diensten zullen naar ons eigen en volledige inzicht worden gedaan en zonder een voortdurende verplichting of aansprakelijkheid jegens jou. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Beleid die wij als belangrijk beschouwen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via de Dienst. Door de Dienst te blijven gebruiken nadat deze wijzigingen zijn aangebracht, geef je aan en erken je dat je de wijzigingen accepteert. Je mogelijkheid bij ontevredenheid over de gewijzigde gebruiksvoorwaarden is om je lidmaatschap of abonnement op te zeggen.

EF LLS kan je toegang tot de Dienst op elk moment opschorten, inclusief in het geval van je daadwerkelijke of vermoedelijke ongeoorloofde gebruik van de Dienst of niet-naleving van dit Beleid. Als EF LLS je toegang tot de Dienst opschort, ga je ermee akkoord dat EF LLS geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens jou heeft, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

2. TOEGANGSRECHT

De Dienst en de inhoud die via deze Dienst wordt geleverd, is eigendom van EF LLS of de licentiegevers van EF LLS en we verlenen je een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van de Dienst en om de inhoud te ontvangen die beschikbaar wordt gesteld via de Dienst in je lokale land, op basis van het abonnement of de proefversie die je hebt geselecteerd. Je kunt meer lezen over jouw Abonnementsvoorwaarden.

Toegang tot de EF English Live-softwaretoepassingen wordt aan je verleend, niet verkocht, en EF LLS of haar licentiegever behoudt het eigendom van alle kopieën van de softwaretoepassingen, zelfs na installatie op je apparaten.

Alle materialen van de Dienst, inclusief inhoud, tekst, afbeeldingen, software, audio- en videobestanden, documentatie en EF English Live blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van EF LLS of haar licentiegevers. Dergelijke materialen worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Je mag dergelijk materiaal op geen enkele manier plaatsen, distribueren, in sublicentie geven, vertalen of reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EF LLS.

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen en andere kenmerken van het merk EF English Live of EF zijn het exclusieve eigendom van EF LLS of haar licentiegevers. Dit toegangsrecht verleent je geen enkel recht op het gebruik van de EF English Live- of EF-handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, domeinnamen of andere kenmerken van het merk EF English Live of EF, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden

Je stemt ermee in je te houden aan onze Gebruikersrichtlijnen (sectie 3 hieronder) en de Dienst niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de Voorwaarden. Je hebt alleen recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor wettige doeleinden.

3. GEBRUIKERSRICHTLIJNEN

We hebben een paar basisregels opgesteld die je moet volgen bij het gebruik van de Dienst, om ervoor te zorgen dat EF English Live voor iedereen plezierig blijft. Volg deze regels en moedig andere gebruikers aan om hetzelfde te doen.

Houd er rekening mee dat de meningen en berichten die door gebruikers op EF English Live worden geplaatst, niet overeenkomen met en niet representatief zijn voor de standpunten van EF LLS of haar werknemers, gelieerde ondernemingen, leveranciers of partners. EF LLS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die door gebruikers via EF English Live naar andere gebruikers worden verzonden.

3.1 Door gebruikers gegenereerde inhoud

EF LLS streeft ernaar een wereldwijde gemeenschap van Engelse taalleerders te creëren. Als zodanig kunnen gebruikers de mogelijkheid hebben om berichten te plaatsen, inhoud te uploaden en/of bij te dragen aan de Dienst, inclusief afbeeldingen en tekst, chatrooms te gebruiken, deel te nemen aan groeps- of één-op-één discussies/lessen en Engelse bronnen te vinden, zoals penvriend-correspondenten, lokale Engelse scholen en vacatures (hierna gezamenlijk "Gebruikersinhoud" genoemd). Je verklaart dat je het recht hebt om enige Gebruikersinhoud te plaatsen of op andere manieren bij te dragen aan de Dienst, en dat dergelijke Gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door ons, niet in strijd is met dit Beleid, enige toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle Gebruikersinhoud die je plaatst op of in verband met EF English Live te gebruiken. Deze licentie blijft vijf jaar geldig na beëindiging van je EF English Live-account. Afgezien van de rechten die hierin specifiek aan ons worden verleend, behoud je het eigendom van alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de Gebruikersinhoud, behalve dat je, indien van toepassing onder de lokale wetgeving, ermee instemt afstand te doen van je recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van Gebruikersinhoud binnen de Dienst en je recht om bezwaar te maken tegen beledigende behandeling van dergelijke Gebruikersinhoud.

Je bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Gebruikersinhoud. Door gebruik te maken van deze Diensten ga je er bovendien mee akkoord geen materiaal te publiceren, bij te dragen of te plaatsen dat:

Inhoud bevat die niet origineel is of waarvoor je niet de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker van deze inhoud hebt ontvangen.

Aanstootgevend taalgebruik bevat of op enigerlei wijze godslasterlijk, pornografisch, seksueel expliciet, lasterlijk of smadelijk is.

Virussen of andere code bevat die is ontworpen om de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of uit te schakelen.

Kan worden beschouwd als "spammen" zoals kettingbrieven, ongewenste e-mail of andere verzoeken.

Pogingen om zich voor te doen als een andere persoon of inbreuk te maken op de beveiliging van de Dienst en zijn gebruikers.

EF LLS kan op elk gewenst moment elk geplaatst bericht, opgenomen discussies/lessen of andere Gebruikersinhoud verwijderen. Elke directory over medestudenten, inclusief de daarin opgenomen informatie, vertegenwoordigt eigendomsinformatie die exclusief in het bezit is van en wordt onderhouden door EF LLS. Het gebruik van de directory voor enig ander doel dan het leren van talen tussen EF English Live-leden is ten strengste verboden.

EF LLS controleert, beoordeelt of bewerkt Gebruikersinhoud niet actief, maar behoudt zich het recht voor om de Diensten te controleren om te bepalen of het gebruik in overeenstemming is met dit Beleid en de toepasselijke wetgeving. EF LLS kan Gebruikersinhoud om welke reden dan ook verwijderen of de toegang daartoe uitschakelen, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikersinhoud die, naar eigen inzicht van EF LLS, in strijd is met de wet, dit Beleid of anderszins onaanvaardbaar voor ons is. EF LLS kan deze acties ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

3.2 Intellectueel eigendom

EF LLS respecteert intellectuele eigendomsrechten en verwacht dat jij hetzelfde doet.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het volgende niet is toegestaan: (a) het kopiëren, reproduceren, "rippen" of openbaar maken van enig deel van de Dienst of inhoud die via de Dienst aan je wordt geleverd, of anderszins gebruik maken van de Dienst dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder dit Beleid; (b) reverse-engineering, decompileren, demonteren, aanpassen of afgeleide werken maken op basis van de Dienst of een deel daarvan; (c) het omzeilen van technologie die wordt gebruikt door EF LLS, haar licentiegevers of een derde partij om inhoud toegankelijk via de Dienst te beschermen; (d) het huren of leasen van enig deel van de Dienst; en (e) het verstrekken van je wachtwoord aan een andere persoon of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere persoon.

Je gaat ermee akkoord dat je niet:

gebruikmaakt van enige robot, spider, scraper, deep link of andere soortgelijke geautomatiseerde gegevensverzamelings- of extractietools, programma's, algoritmes of methodologie om EF English Live of een deel van EF English Live te openen, te verwerven, te kopiëren of te controleren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EF LLS, die kan worden ingetrokken naar eigen inzicht van EF LLS;

gebruikmaakt of probeert gebruik te maken van enige engine, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (inclusief maar niet beperkt tot browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) om EF English Live te navigeren of te doorzoeken, anders dan de zoekmachines en zoekagenten die beschikbaar zijn via de Dienst en anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (zoals Microsoft Explorer); of

probeert om enige software die deel uitmaakt van EF English Live of de Dienst te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.

3.3 Gebruikersactiviteiten

Respecteer EF English Live en andere gebruikers van de Dienst.

Neem geen deel aan enige activiteit binnen de Dienst, draag geen Gebruikersinhoud bij of upload deze, inclusief het registreren en/of gebruiken van een gebruikersnaam, die materiaal bevat dat (a) aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen is; (b) illegaal is, of bedoeld is om een illegale daad van welke aard dan ook te bevorderen of te plegen, inclusief maar niet beperkt tot schendingen van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of eigendomsrechten van EF LLS of een derde partij; (c) persoonlijke gegevens van derden bevat of bedoeld is om dergelijke persoonlijke gegevens te verkrijgen, (d) schadelijke inhoud bevat, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere besmettelijke of destructieve functies, of anderszins de toegang van een gebruiker tot de Dienst of de goede werking van EF English Live of de Dienst verstoort; (e) bedoeld is om andere gebruikers lastig te vallen of te pesten; (f) zich voordoet als, of een verkeerde voorstelling geeft van je relatie met een andere gebruiker, persoon of entiteit, of anderszins frauduleus, vals, bedrieglijk of misleidend is; (g) betrekking heeft op de verzending van ongevraagde massamailing ("spam"), junkmail, kettingbrief of iets dergelijks (h) commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, wedstrijden, sweepstakes of piramidespelen; i) commerciële producten of diensten promoot; (j) interfereert met de Dienst, knoeit met of probeert te onderzoeken, scannen of testen op kwetsbaarheden in de Dienst of de computersystemen of het netwerk van EF LLS, of inbreuk maakt op een van de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van EF English Live, of (k) in strijd is met de Voorwaarden, zoals bepaald door EF LLS.

Wees bedachtzaam over wat je openbaar maakt op EF English Live. De Dienst bevat sociale en interactieve functies, waaronder de mogelijkheid om Gebruikersinhoud te plaatsen en anderszins bij te dragen, inhoud te delen en bepaalde informatie over je openbaar te maken, zoals verder beschreven in je accountinstellingen. Houd er rekening mee dat gedeelde, opgenomen of anderszins openbaar beschikbare informatie kan worden gebruikt en opnieuw worden gedeeld door andere gebruikers op EF English Live of op internet, dus gebruik EF English Live zorgvuldig en beheer je accountinstellingen regelmatig. EF LLS is niet verantwoordelijk voor je keuzes om acties of materiaal openbaar te maken binnen de Dienst.

Je bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je EF English Live-account (het "Account"), gebruikersnaam en wachtwoord. Je begrijpt dat je verantwoordelijk bent voor alle gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord binnen de Dienst. Als je gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen is, of als je denkt dat er ongeautoriseerde toegang tot je account is geweest door derden, neem dan hier onmiddellijk contact met ons op en wijzig je wachtwoord zo snel mogelijk.

Om de Dienst effectief te laten functioneren, moet je ook je registratiegegevens up-to-date en nauwkeurig houden. Als je dit niet doet, wordt de nauwkeurigheid en effectiviteit van de Dienst voor je beïnvloed.

Naar eigen inzicht kunnen we je Account beëindigen, of een gebruikersnaam die aan je Account is gekoppeld, om welke reden dan ook wijzigen, terugvorderen of verwijderen (inclusief om redenen die verband houden met onwettig of ongeoorloofd gebruik) en we zijn niet verplicht om een registratie van je Account of enige gegevens of informatie die je mogelijk hebt opgeslagen via het Account en/of de Dienst te bewaren.

4. TECHNOLOGISCHE BEPERKINGEN EN AANPASSINGEN

EF LLS zal redelijke inspanningen leveren om de Dienst operationeel te houden. Bepaalde technische problemen of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd leiden tot tijdelijke onderbrekingen. EF LLS behoudt zich het recht voor om, periodiek en op elk moment, functies en kenmerken van de Dienst tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder kennisgeving, allemaal zonder aansprakelijkheid jegens jou voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van de Dienst of een functie of kenmerk daarvan. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat EF LLS niet verplicht is om de Dienst te onderhouden, te ondersteunen, te upgraden of bij te werken, of om alle of enige specifieke inhoud via de Dienst te leveren.

5. PRIVACY- EN VEILIGHEIDSBELEID

Je moet je registreren en een account aanmaken bij EF English Live om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site en Diensten. Informatie die wordt verzameld via het registratieproces en informatie met betrekking tot je account is onderworpen aan dit Beleid en aan ons Privacybeleid. Je verklaart en garandeert dat je zonder toestemming geen Account zult aanmaken voor iemand anders dan jijzelf, dat alle informatie die je verstrekt bij het aanmaken van een Account waar, nauwkeurig en volledig is en dat je te allen tijde ware, nauwkeurige en volledige informatie met betrekking tot je account zult behouden.

Je gebruik van EF English Live en alle persoonlijke informatie of andere informatie over je verzameld door EF LLS via of in verband met EF English Live is onderworpen aan ons Privacybeleid.

Bedankt voor het lezen van onze Voorwaarden. We hopen dat je geniet van EF English Live.

Als je vragen hebt over het beleid en de praktijken van EF English Live of EF LLS, neem dan hier contact met ons op.